Licence koncového uživatele a smlouva o členství

Licence koncového uživatele a smlouva o členství

PŘED POUŽITÍM MUSÍTE POZORNĚ PŘEČTĚNIT NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY. FLAT PYRAMID WEBOVÁ STRÁNKA A / NEBO JAKÁKOLI SLUŽEB NABÍZENÁ TUTO STRÁNKOU NEBO STRATEGICKÝMI STRÁNKAMI. TYTO SMLOUVY SE TÝKAJÍ POUŽITÍ FLAT PYRAMID WEBOVÁ STRÁNKA, SYSTÉM A LICENCE PRODUKTŮ. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMTO PODMÍNKAMI, NESMÍTE SE POUŽÍVAT FLATPYRAMID WEBOVÁ STRÁNKA. POUŽÍVÁNÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY, JAKÉHO PŘÍSTUPU, STAŽENÍM ZE ZAHÁJENÍ, ZAPOJENÍ NA NEBO JINÉHO VSTUPU, UZNÁVÁTE, ŽE SI SI PŘEČTĚTE TIETO PODMÍNKY, PODMÍNKY TAKE A SOUHLASÍTE, ŽE JSOU TAKÉ.

FLAT PYRAMID LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE

TATO KONCOVÁ LICENČNÍ SMLOUVA UŽIVATELE PRO UŽIVATELE (tato „Dohoda“) se uzavírá mezi FLATPYRAMID („Společnost“) a kdokoli nebo právnická osoba, která stahuje, nahrává nebo používá jakýkoli ze souborů tohoto systému a webových stránek (Uživatel a Společně „Uživatelé“).

Za dobré a cenné protiplnění, jehož přijetí a dostatečnost jsou uznány a které mají být právně závazné, se společnost a uživatel dohodly takto:

1. DEFINICE.

1.1. „Obsahem“ se rozumí jakýkoli materiál publikovaný ve společnosti, mimo jiné včetně drátěných souborů, modelů, textur, databází, výkresů, modulů plug-in, videoher, úprav videoher, pohybových souborů, sbírek, balíčků, materiálů, skriptů, tvarů, vlastní skiny uživatelského rozhraní, výukové programy, často kladené otázky, slova, hudba, filmy, obrázky a software.

1.2. „Bez licenčních poplatků“ označuje jednorázový poplatek za užívání, který se liší od poplatku za opakující se práva.

1.3. „Na prodej“ zahrnuje veškerý obsah, který vyžaduje zakoupení licenčních práv, na rozdíl od obsahu dostupného ke stažení zdarma.

1. 4. „Platný prodej“ označuje prodej licenčních práv k obsahu nebo jinému majetku prostřednictvím společnosti. Obsah k prodeji prostřednictvím společnosti, který je vrácen, není příkladem platného prodeje.

1.5 „Prodej“ označuje prodejní cenu (ceny) zaplacené za licencované produkty prodávané nebo licencované společností. Snížení výnosů z prodeje bude provedeno u slev, vrácení peněz, slev prodejců nebo distributorů a lajků. Do prodeje nesmí být zahrnuty daně z obratu, daně z příjmu apod.

1.6. „Licencované produkty“ se vztahují na veškerý digitální obsah, který zahrnuje počítačové soubory, programy, software, hry, dvourozměrné a trojrozměrné objekty, obrázky, modely drátových modelů, data pro snímání pohybu, textury, databáze, výkresy a další související předměty v jejich konfigurace, a které jsou tímto licencovány Společnosti Poskytovatelem licence a podléhají podmínkám této Smlouvy.

1.7 „Licencované duševní vlastnictví“ znamená všechny patenty, ochranné známky, autorská práva, obchodní tajemství, práva na obchodní oblečení, obchodní názvy a jakákoli jiná duševní vlastnictví a další práva, která se vztahují k jakékoli části licencovaných produktů.

1.8 „Prodejce“ bude odkazovat na kohokoli nebo právnickou osobu, která nahraje obsah nebo prodá obsah prostřednictvím webových stránek nebo systému společnosti.

1.9 „Zákazník“ bude odkazovat na kohokoli nebo právnickou osobu, která kupuje obsah prostřednictvím webových stránek nebo systému společnosti.

1.10 „Člen“ znamená kohokoli, kdo si ve společnosti vytvoří členský účet. Členem může být buď prodejce, nebo zákazník.

2. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY

2.1. Společnost vám zaručuje, že podle svého nejlepšího vědomí digitální data, která obsahují Obsah, neporušují práva žádné třetí strany, včetně patentových, autorských práv a práv k obchodnímu tajemství, ani nebyla digitální data a Obsah nezákonně kopírovány nebo zneužity z digitálních dat vlastněných jakoukoli třetí stranou; za předpokladu, že však Společnost neposkytuje žádné záruky ani záruky ohledně porušení práv jakékoli třetí strany na jakýkoli obrázek, ochranné známky, autorská díla nebo předmět znázorněný takovým Obsahem.

2.2. Prodejce prohlašuje a zaručuje, že: (a) Obsah je vaším původním dílem a neobsahuje žádný materiál chráněný autorskými právy jakéhokoli druhu, jehož nejste výhradním vlastníkem, mimo jiné: práva na hudbu a / nebo synchronizaci, obrázky (pohybující se nebo stále) jakéhokoli druhu, spisy všeho druhu a vzorová povolení / vydání; (b) máte plné právo a pravomoc uzavřít a plnit tuto smlouvu a zajistili jste všechny souhlasy třetích stran nezbytné k uzavření této smlouvy; (c) Obsah neporušuje a nebude porušovat autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství nebo jiná vlastnická práva, práva na publicitu nebo soukromí nebo morální práva žádné třetí strany; (d) Obsah neporušuje a nebude porušovat žádný zákon, zákon, nařízení nebo nařízení; (e) Obsah není a nebude hanlivý, urážlivý, pornografický, obscénní nebo evokující rasovou nenávist jakéhokoli druhu; (f) Obsah neobsahuje a nebude obsahovat žádné viry ani jiné programovací rutiny, které by negativně ovlivňovaly počítačové systémy nebo data; (g) prohlašuje a zaručuje, že nebyla udělena žádná jiná licence týkající se jakýchkoli licencovaných produktů nebo jakéhokoli licencovaného duševního vlastnictví žádné jiné osobě nebo subjektu, které by odporovaly, zneplatňovaly nebo představovaly porušení licence; a žádná taková další licence nebude udělena žádné třetí straně během období platnosti této smlouvy (h) všechna faktická tvrzení, která jste nám poskytli a učiníte, jsou pravdivá a úplná; (i) Obsah není vadný ani nepoužitelný.

3. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

3.1 Prodávající zastupuje a ručí za to, že: (a) Prodávající je jediným vlastníkem, svobodným a jasným vlastníkem veškerého licencovaného duševního vlastnictví a licencovaných produktů; (b) všechna práva prodávajícího na a na licencované duševní vlastnictví jsou platná a vynutitelná; (c) práva a licence udělené Společnosti na základě této smlouvy na licencované produkty a licencované duševní vlastnictví nebudou, pokud jsou používány nebo využívány společností, jak to umožňuje tato dohoda, porušovat, porušovat nebo zasahovat do jakéhokoli duševního vlastnictví nebo jiného práva jakékoli jiné osoby nebo subjektu.

3.2 Není-li v samostatné smlouvě výslovně uvedeno jinak, nic v této smlouvě nepředstavuje převod vlastnictví licencovaného duševního vlastnictví prodávajícího. Prodávající uděluje společnosti trvalý, neodvolatelný, bezplatný, převoditelný, celosvětový souhlas v rámci zájmu prodávajícího na duševním vlastnictví s licencí, s právem udělovat sublicenci, provádět, realizovat, používat, prodávat, nabízet k prodeji, dovážet, používat kopírovat, šířit a upravovat jakékoli materiály nebo procesy, které se týkají rozsahu jakéhokoli projektu.

3.3 Jako pokračující smlouva podle této smlouvy bude prodejce neprodleně informovat společnost o: (a) jakémkoli porušení nebo domnělém porušení jakéhokoli licencovaného duševního vlastnictví; a (b) jakýkoli nárok, žaloba nebo hrozba, které mohou ovlivnit jakýkoli licencovaný produkt (y) nebo práva společnosti podle této smlouvy.

4. VLASTNICTVÍ

Vlastnictví licencovaných produktů zůstává na prodávajícím. Vlastnictví úprav a / nebo odvozených děl licencovaných produktů připravených podle této smlouvy v souladu s výše uvedenou kapitolou 3 bude svěřeno společnosti. Na žádost Společnosti provede Prodávající všechny úkony a jiné nástroje a dokumenty, které Společnost považuje za nezbytné nebo vhodné k provedení záměru této Smlouvy.

5. DŮVĚRNOST.

Každá strana souhlasí: (i) dodržovat úplnou důvěrnost, pokud jde o důvěrné informace druhé strany (nebo jakoukoli jejich část) a nezveřejňovat je ani jim nedovolit přístup žádné třetí straně nebo subjektu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany; (ii) nevyužívat Důvěrné informace druhé strany (nebo jejich část), s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k plnění jakýchkoli závazků podle této Smlouvy; a (iii) zajistit, aby kterýkoli z jejích zaměstnanců, který získá přístup k důvěrným informacím druhé strany, byl informován o jejich důvěrné a vlastnické povaze, bude zakázáno tyto důvěrné informace kopírovat, využívat nebo zveřejňovat, kromě případů, kdy je to nutné k plnění jakýchkoli povinností podle této smlouvy a jsou vázáni povinnostmi mlčenlivosti a omezeného použití, které jsou přinejmenším stejně přísné jako ty zde obsažené.

Bez omezení výše uvedeného se každá smluvní strana zavazuje, že bude s ohledem na postupy důvěrných informací druhé smluvní strany uplatňovat postupy, které nejsou méně omezující než postupy, které používá k ochraně svých důvěrných a vlastnických informací s podobnou citlivostí (a které v žádném případě nejsou méně omezující). postupů).

Je-li některá ze stran vyzvána, aby na základě jakéhokoli soudního nebo vládního nařízení zveřejnila důvěrné informace druhé strany, tato důvěrná informace nezveřejní bez předchozího písemného oznámení druhé straně o žádosti a dostatečné možnosti napadnout příkaz.

Příslušné povinnosti smluvních stran vyplývající z tohoto článku Článek 5. přežije jakékoli vypršení nebo zánik této smlouvy po dobu nejdéle povolenou podle platných právních předpisů.

6. ODPOVĚDNOSTI.

STRÁNKA JE POSKYTOVÁNA SPOLEČNOSTÍ „TAK, JAK JE“ A SE VŠECHNY PORUCHY. SPOLEČNOST A JEJICH DODAVATELÉ A SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÁ ZASTUPOVÁNÍ NEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, POKUD JDE O WEB, JEJÍ OBSAH, JEJÍ FÓRA NEBO JEJÍ ČINNOST. SPOLEČNOST ZVLÁŠTNĚ STAVUJE, ŽE POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST A JEJICH DODATKY OBSAHOVANÉ MATERIÁLY BUDOU BEZ CHYB, VIRŮ NEBO JINÝCH KOMPONENTŮ, KTERÉ MOHOU NA VÁŠ POČÍTAČOVÉ ZAŘÍZENÍ NEBO JINÉHO VLASTNICTVÍ INFIKOVAT, ZPŮSOBIT NEBO ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ. SPOLEČNOST A JEJICH DODAVATELÉ A SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI, PRAVDIVOSTI NEBO SPOLEHLIVOSTI JAKÝCHKOLI Zveřejněných informací.

7. POLITIKA AUTORSKÝCH PRÁV.

Společnost je zvláště znepokojena porušováním autorských práv. Protože naše tržiště je založeno na odměnách držitelů autorských práv, respektujeme všechny zákony o autorských právech ve Spojených státech i na mezinárodní úrovni. Očekáváme, že uživatelé webu budou respektovat autorská práva ostatních. Je to porušení podmínek používání, kdy uživatel zveřejňuje materiál, který porušuje autorská práva ostatních. Uživatelé, kteří nahrávají nebo odesílají obsah do společnosti, zaručili, že jsou držiteli autorských práv nebo autorizovanými zástupci držitelů autorských práv pro veškerý nahraný nebo odeslaný obsah.

Společnost ukončí účty uživatelů za vhodných okolností, které zveřejní materiály, o nichž má společnost důvod se domnívat, že porušují autorská práva ostatních.

Společnost zadržuje veškeré výnosy z prodeje prodejci za prodej obsahu, pokud má jakýkoli obsah sporná autorská práva. Jakmile bude stanoven legitimní vlastník autorských práv, bude mu odškodněn bezhotovostní výnos. Chcete-li zjistit, co přesně je autorský zákon, a získat odpovědi na nejčastější dotazy, navštivte:

http://www.copyright.gov

Pokud jste vlastníkem autorských práv nebo oprávněným zástupcem vlastníka autorských práv, můžete společnost přímo kontaktovat a nahlásit údajné porušení autorských práv. Měli byste předložit písemné oznámení o protiprávním jednání obsahující následující informace:

1. Fyzický nebo elektronický podpis vlastníka autorských práv nebo osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv.

2. Vaše kontaktní informace - jméno, telefonní číslo, adresa a e-mailová adresa.

3. Popis a identifikace díla chráněného autorskými právy, které bylo údajně porušeno. Včetně jeho umístění nebo umístění na webu.

4. Prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že použití materiálu způsobem, který je předmětem reklamace, není autorizován vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem.

5. Vaše prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že použití materiálu, který údajně porušuje autorská práva, není povoleno vlastníkem autorských práv, zástupcem vlastníka autorských práv ani zákonem.

6. Prohlášení, že informace, které jste poskytli, jsou přesné, a pod trestem křivé přísahy, že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv.

Všechny výše uvedené informace jsou vyžadovány pro zpracování Vaší stížnosti společností.

Také vidět UPOZORNĚNÍ NA DIGITÁLNÍ MILLENNIUM ZÁKON O AUTORSKÝCH PRÁVECH („DMCA“).

8. UKONČENÍ

Společnost nebo Uživatel mohou tuto Smlouvu vypovědět z jakéhokoli důvodu nebo z jakéhokoli důvodu, a to tak, že druhé straně poskytnou písemné oznámení o ukončení. Ukončení této smlouvy končí příslušnými licenčními právy smluvních stran, ale nezruší žádné stávající licenční granty.

8.1 Ustanovení Článek 1. („Definice“), Článek 2. („Zastoupení a záruky“), Článek 3. („Práva k duševnímu vlastnictví“), článek 4. („Vlastnictví“), Článek 5. („Důvěrnost“), Článek 9. ("Odškodnění"), Článek 10. („Různá ustanovení“) a toto Oddíl 8.1 vyprší platnost nebo ukončení této smlouvy z jakéhokoli důvodu. Zbývající ustanovení přežijí v rozsahu požadovaném pro případné udělení licence.

9. ODŠKODNĚNÍ

Uživatel souhlasí s tím, že odškodní a bude společnost a její zákazníky chránit před veškerými škodami a náklady, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vzniklých v souvislosti s porušením prohlášení a záruk popsaných v této části. Prodejce souhlasí s tím, že nám na naši rozumnou žádost pořídí a doručí dokumenty, které dokládají nebo uskutečňují naše práva vyplývající z této smlouvy.

10. RŮZNÁ USTANOVENÍ. \ T

10.1 Oznámení. Oznámení podle této dohody nestačí, pokud není: (i) písemné; ii) adresováno pomocí kontaktních údajů uvedených níže pro stranu, které je oznámení zasláno (nebo pomocí aktualizovaných kontaktních informací, které tato strana uvedla písemným oznámením v souladu s tímto oddílem); a (iii) zaslány e-mailem, osobním doručením, faxovým přenosem, doporučenou nebo ověřenou poštou (požadováno potvrzení o vrácení) nebo renomovanou expresní doručovací službou s možností sledování (například Federal Express).

FlatPyramid

c / o Zákaznický servis

2711 N.Sepulveda #233

Manhattan Beach, CA 90266 USA.

E-mail: [chráněno e-mailem]

Číslo faxu: 310-697-3774

Veškerá taková sdělení budou považována za účinná v dřívějším okamžiku (a) skutečného převzetí nebo (b) v případě odeslání expresní doručovací službou v den následující po dni, kdy byla služba doručena druhé smluvní straně, nebo (c) je-li zasláno potvrzeným faxovým přenosem, v den odeslání (s výhradou potvrzení o převzetí v úplné, čitelné podobě).

10.2 Hluboké propojení a rámování. Uživatel souhlasí, že se zdrží postupů běžně označovaných jako „přímé odkazy“, při nichž obsah používáte Flat Pyramid s jakoukoli jinou webovou stránkou prostřednictvím aktivního propojení nebo dolování dat. Jste oprávněni prohlížet Web pouze v jeho plné prezentační formě a je zakázáno jej „rámcovat“.

10.3 Vztah stran. Každá strana je nezávislým dodavatelem druhé strany. Nic v této dohodě nevytváří partnerství, společný podnik, agenturu nebo podobný vztah mezi stranami.

10.4 Rozhodné právo; Souhlas s jurisdikcí. Tato smlouva se bude řídit a bude vykládána podle zákonů státu Kalifornie a zákonů Spojených států amerických, bez odkazu na jakákoli pravidla výběru práva. Soudy Kalifornie nebo ve státě Kalifornie budou mít nevýhradní jurisdikci nad jakýmikoli spory podle této Smlouvy a každá Strana se neodvolatelně podřizuje jurisdikci těchto soudů. Každá strana se zříká jakýchkoli námitek, které může mít nyní nebo v budoucnu, vůči jurisdikci těchto soudů, a rovněž se zříká jakéhokoli nároku, který může mít nyní nebo v budoucnu, že spor vedený u těchto soudů byl podán na nevhodném fóru. Úmluva OSN o mezinárodním prodeji zboží se nepoužije na tuto dohodu ani na transakce mezi kteroukoli stranou podle této dohody. Strany si pro definování, řízení a interpretaci svých práv a povinností podle této smlouvy zvolily anglický jazyk.

10.5 Celá dohoda. Tato dohoda (včetně jakýchkoli příloh a prohlášení o pracovní činnosti) stanoví úplnou dohodu stran, pokud jde o její předmět, a nahrazuje všechny předchozí dohody, jednání, prohlášení a sliby mezi nimi s ohledem na její předmět.

10.6 Přiřazení. Žádná ze stran nesmí postoupit jakákoli práva nebo povinnosti podle této dohody, pokud neobdržela předchozí písemný souhlas druhé strany s tímto postoupením; pokud že v souvislosti s takovým postoupením nebo převodem ze strany Společnosti na Partnera Společnosti nebude vyžadován souhlas Uživatele. Tato smlouva je závazná pro smluvní strany a jejich nástupce a pověřené osoby a je pro ně přínosem.

10.7 Smlouva podléhá změnám. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky této smlouvy s upozorněním nebo bez něj. Společnost si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit, revidovat nebo přerušit provoz svých webových stránek nebo funkčních funkcí nebo služeb poskytovaných v rámci nebo v souvislosti s webovou stránkou nebo Smlouvou.

10.8 Nevymahatelná ustanovení. Pokud bude u soudu s příslušnou jurisdikcí kterékoli ustanovení této dohody nevymahatelné, ostatní ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Je-li to zákonně povoleno, nevymahatelné ustanovení bude nahrazeno vymahatelným ustanovením, které v co největší míře provede záměr smluvních stran.

10.9 Výjimky. Zřeknutí se práv podle této smlouvy nebude účinné, pokud nebude písemné a podepsané oprávněným zástupcem strany, která se vzdává práv.

10.10 Nesprávné přenosy. Uživatelům je zakázáno zveřejňovat nebo přenášet na webové stránky společnosti jakékoli nevyžádané řetězové dopisy nebo „spam“ nebo jakékoli výhružné, obtěžující, urážlivé, falešné, pomlouvačné, urážlivé, obscénní nebo pornografické materiály nebo jiné materiály, které by porušovaly platné zákony nebo nařízení, mimo jiné včetně jakýchkoli federálních nebo státních zákonů nebo předpisů upravujících rovné pracovní příležitosti. Pokud však k takové komunikaci dojde, nenese společnost žádnou odpovědnost za obsah takové komunikace. Nesmíte zveřejňovat ani přenášet na webové stránky společnosti žádné reklamy, průzkumy, propagační materiály, soutěže ani žádné jiné obchodní či nekomerční nabídky. Uživatelům je rovněž zakázáno vydávat se za jakoukoli právnickou osobu nebo subjekt. Členské účty musí být otevřeny pomocí skutečných jmen nebo entit a dalších požadovaných informací.

10.11. Zpětná vazba uživatele. S výjimkou osobních údajů budou jakékoli informace, které společnost obdrží prostřednictvím fór na webových stránkách společnosti nebo přeneseny nebo poskytnuty společnosti jakýmkoli jiným způsobem, včetně jakékoli zpětné vazby, jako jsou otázky, komentáře, návrhy apod. („Zpětná vazba uživatele“), považováno za nedůvěrné a nechráněné. Společnost nebude mít žádnou povinnost jakéhokoli druhu s ohledem na takovou zpětnou vazbu od uživatelů a bude mít možnost reprodukovat, používat, zveřejňovat, upravovat, zobrazovat a distribuovat zpětnou vazbu od uživatelů bez omezení. Přenesením takové zpětné vazby od společnosti do společnosti se má za to, že jí poskytnete trvalou, celosvětovou, bezplatnou, neodvolatelnou, nevýhradní licenci (s právy na sublicenci) k použití jakýchkoli nápadů, konceptů, know-how nebo technik obsažených v takovou zpětnou vazbu uživatelů za jakýmkoli účelem, mimo jiné včetně vývoje, výroby a marketingu produktů obsahujících takovou zpětnou vazbu uživatelů.

10.12. Rozvržení a design. Uspořádání, design, vzhled a chování stránek je majetkem společnosti. Prvky webu společnosti, mimo jiné včetně log, obrázků, zvuků a grafiky, jsou chráněny ochrannými známkami, autorskými právy a jinými zákony a smějí být kopírovány nebo napodobovány, pokud to není výslovně uvedeno.

FLATPYRAMID DOHODA O ČLENSTVÍ

I. LICENČNÍ GRANT OD PRODEJCE FLATPYRAMID.

Pro všechny Prodávající, který poskytuje FlatPyramid s jakýmkoliv typem obsahu pro bezplatnou distribuci nebo prodej platí následující podmínky:

Prodávající tímto uděluje FlatPyramid a jakékoli z jejích webových služeb a portálů, partnerů a přidružených společností a na základě doručování obsahu FlatPyramidudělit nevýhradní, celosvětově bezplatnou licenci:

(a) reprodukovat, převádět soubory, stanovovat ceny, prodávat a distribuovat čisté výnosy z jakéhokoli prodeje, vcelku nebo zčásti, na můj účet; a veřejně vystupovat, veřejně vystavovat, digitálně provádět nebo přenášet pro propagační a komerční účely;

(b) zveřejňovat, uvádět na trh, distribuovat, prodávat, překládat, konvertovat, převádět a poskytovat sublicenci, ať už ve svazku nebo ve svazku s jinými FlatPyramid produkty, webové vlastnosti nebo služby, veškeré licencované produkty a licencované duševní vlastnictví;

c) vytvářet a používat vzorky Obsahu výhradně za účelem předvedení nebo propagace vašich produktů nebo služeb nebo produktů FlatPyramid;

(d) vytvářet odvozená díla, konvertovat nebo upravovat licencované produkty;

(e) používat jakékoli licencované duševní vlastnictví začleněné do obsahu v souvislosti s materiály prodejce; a

(f) používat jméno a podobu jakýchkoli fyzických nebo právnických osob zastoupených v obsahu pouze ve spojení s materiálem prodejce.

1. Vlastnictví. Udržujete si vlastnictví autorských práv a všech dalších práv ve vašem obsahu, s výhradou nevýhradních práv, která jsou jim udělena FlatPyramid podle této dohody. Máte právo udělovat podobná práva ostatním licencovaným produktům během a po skončení platnosti této smlouvy za předpokladu, že tyto licence nejsou v rozporu s právy udělenými FlatPyramid Tady pod.

2. Ukončení. Licenční grant obsažený v této smlouvě může být ukončen výše uvedenými pokyny v oddílu 8 (ustanovení o ukončení). FlatPyramid vyhrazuje si právo, bez ohledu na pokyny uvedené v části 8, kdykoli a bez předchozího upozornění tuto smlouvu ukončit, pokud jakýkoli obsah, který je předmětem tohoto prohlášení, porušuje prohlášení a záruky uvedené výše v části 2 (Zastoupení a záruky).

3. Modifikace a stanovení obsahu. FlatPyramid nebo Prodávající může upravovat, konvertovat, překládat nebo mazat obsah odeslaný na FlatPyramidwebové stránky jako součást obecné údržby takového účtu prodejce nebo z jakýchkoli důvodů. V případě odebrání obsahu prodejce z FlatPyramidwebové stránky / portály, FlatPyramid nenese odpovědnost za odstranění obsahu prodejce na jiných webových stránkách, které tam byly umístěny za účelem prodeje nebo propagace FlatPyramid nebo jeho marketingových / partnerských / propagačních partnerů. FlatPyramid může kategorizovat obsah, který je prodávajícím předložen, a zpřístupnit jej v dalších formátech souborů pro prodej FlatPyramidnebo na kterémkoli z jejích webových služeb nebo na externích portálech, partnerských a přidružených webech. V případě chyby v dobré víře při manipulaci, distribuci, přeměně, překladu, prodeji nebo kategorizaci licencovaných produktů prodejce nebo licencovaného duševního vlastnictví společností FlatPyramid, Jediným a výhradním opravným prostředkem prodávajícího bude FlatPyramid podniknout všechny přiměřené kroky k okamžité opravě chyby, jakmile je oznámena nebo se o ní dozví.

4. Platby licenčních poplatků a provize. Prodejce má nárok na výplatu licenčních poplatků ve výši padesáti pěti procent (55%) z tržeb z prodeje produktů s licencí prodejců shromážděných FlatPyramid ve formě plateb provedených šekem / Paypal nebo jakoukoli jinou metodou distribuovanou nejméně tak často jako čtvrtletně. FlatPyramid bude mít nárok na provizi ve výši čtyřiceti pěti procent (45%), kterou po obdržení odečte. FlatPyramid může kdykoli realizovat program, kterým prodávající obdrží více nebo méně než 55%, v tomto případě budou platby autorských odměn tyto částky odrážet. Prodávající tímto uděluje souhlas FlatPyramid shromažďovat a rozdělovat takové licenční poplatky a provize.

5. Zpětná vazba. Čas od času dochází k transakcím zpětného zúčtování prostřednictvím služeb zpracování platebních karet obchodníků nebo PayPal. FlatPyramid nemá žádnou kontrolu nad tímto výskytem, ​​který má za následek zrušení peněžních prostředků zaplacených za prodané licencované produkty z jakéhokoli důvodu. V případě zpětného zúčtování FlatPyramid se pokusí tyto transakce zpochybnit s Merchant Services nebo PayPal. FlatPyramid nenabízí žádnou záruku, že bude úspěšný. Účet prodejce bude okamžitě upraven o částku zrušení kompenzace. V případě, že již prodejci byla vyplacena provize za licencované produkty prodejce zapojené do transakce zpětného zúčtování, pak FlatPyramid požádá prodávajícího o okamžité vrácení zaplacených provizí nebo inkasa bude účtován na účet prodávajícího a odečten od budoucích plateb provize splatných prodávajícímu. Pokud Prodávající svůj účet ukončí FlatPyramid před tím, než se jejich účet stane běžným nebo vrácením zaplacených provizí FlatPyramid budou nuceni použít všechny nezbytné prostředky k navrácení dlužných peněz FlatPyramid Prodávajícím včetně inkasa a soudních žalob proti Prodávajícímu.

6. Zabezpečení. Vzhledem ke stále se měnící povaze bezpečnostní ochrany na internetu nemůže nikdo zcela zabezpečit data publikovaná online. To tedy není možné FlatPyramid plně zaručit ochranu obsahu prodejce zveřejněného na webu před potenciální krádeží nebo hackery. Nicméně, FlatPyramid bere tuto záležitost velmi vážně a zavedli několik protiopatření a bezpečnostních konfigurací, které chrání obsah prodávajícího včetně modelů 3D předvedených v jeho prohlížeči / přehrávači WebGL 3D. FlatPyramid bude i nadále usilovat o to, aby obsah a data prodávajícího byla bezpečná. V rámci své bezpečnostní snahy FlatPyramid Neuchovává informace o kreditní kartě Prodejců nebo Zákazníků.

II. LICENČNÍ SMLOUVA MEZI PRODEJCE A ZÁKAZNÍKEM.

Licence a práva:

Pro jakýkoli přenos obsahu od prodávajícího zákazníkovi, zda byl přenos výsledkem licence nebo bezplatného stažení, platí následující podmínky, pokud v textovém popisu obsahu nejsou uvedeny přísnější podmínky:

1. Vlastnictví. Pokud není výslovně stanoveno zvláštním ujednáním, prodávající si zachovává, s výhradou jakékoli licenční smlouvy mezi prodávajícím a FlatPyramid, autorská práva k obsahu zakoupenému nebo staženému jakoukoli stranou 3rd přes Flat Pyramid.

2. Platná licence. Veškerá licenční práva týkající se obsahu k prodeji prostřednictvím FlatPyramid jsou podmíněny převodem peněz ze strany 3rd prodávajícímu. Veškerá licenční práva zanikají okamžitě a bez upozornění, pokud je prodej z jakéhokoli důvodu zrušen.

3. Udělená práva. Prodávající uděluje společnosti 3rd nevýhradní, nepřenosnou, celosvětově bezplatnou licenci pro stranu 3rd, která buď zakoupí licenční práva k obsahu prostřednictvím platného prodeje, nebo si stáhne volně dostupný obsah předložený prodávajícím. Poskytovaná licence umožní straně XNUMXrd: veřejně provádět, veřejně zobrazovat a digitálně provádět uvedený obsah.

4. Práva nejsou udělena. Bez písemného souhlasu s právy vyššími, než je uvedeno v odstavci 3 výše, jsou z této licence vyloučena všechna ostatní práva nebo rozdělení práv obecně obsažených v autorských právech a ochranných známkách.

5. Prodej. Další prodej nebo redistribuce jakéhokoli obsahu získaného třetí stranou FlatPyramidvýslovně zakázáno, zda k prodeji nebo volně ke stažení ke stažení, bez ohledu na to, zda je součástí platného prodeje či nikoliv.

6. Vrácený obsah. V případě, že strana 3rd vrátí veškerý obsah, ať už získaný platným prodejem nebo volně dostupný ke stažení, všechna licenční práva udělená v tomto dokumentu končí a strana 3rd musí okamžitě zničit všechny kopie obsažené na jakémkoli typu média pod kontrolou nebo vlastnictvím strana 3rd.

III. ÚVODNÍ POUŽITÍ

Obsah publikovaný a označený redakčním štítkem lze použít pouze redakčním způsobem, který souvisí s událostmi, které jsou zajímavé pro zprávy nebo mají veřejný zájem, a nesmí být použit pro komerční, propagační, reklamní nebo merchandisingové účely. Duševní vlastnictví zobrazené v modelu 3d, včetně značky „Brand Name“, není přidruženo ani podporováno původními držiteli práv. Produkty 3d modelu nelze použít na žádném předmětu / produktu k opětovnému prodeji, jako je například videohra nebo tričko. Produkt 3d modelu nelze použít jako součást billboardu, veletrhu nebo výstavy. Rovněž nemohou být použity žádným pomlouvačným, urážlivým nebo jinak nezákonným způsobem, ať už přímo, nebo v kontextu nebo vedle sebe s konkrétním předmětem. Materiál nemusí být začleněn do loga, ochranné známky nebo servisní značky. Například nemůžete použít redakční obsah k vytvoření designu loga. Materiál také nesmí být použit pro komerční účely, které nesouvisejí se zprávami.

V některých velmi omezených případech však můžete mít práva na IP v obsahu, který je označen jako Editorial. Můžete být například reklamní agenturou pro vlastníka značky / IP nebo můžete být vlastníkem značky / IP sám, který nakupuje obsah. Pokud tomu tak je, můžete redakční obsah používat komerčně, za předpokladu, že máte práva na odbavení prostřednictvím jiných prostředků. Musíte však mít veškerá práva duševního vlastnictví nezbytná od IP v obsahu a to je obvykle pouze případ dodavatele / vlastníka značky / IP vlastníka nebo samotného vlastníka značky / IP. Jako pravidlo, pokud se ptáte, jestli máte tato práva, ne. Obvykle je to jasně stanoveno ve smlouvě. Břemeno a riziko potvrzování těchto práv je na každém uživateli individuálně, pokud se vzdají omezení redakčního užití.